Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

 1. „Fundacja Beztroska Psychoterapia”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Agatę Jancewicz, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Monikę Słotwińską notariusza w Starych Babicach  w dniu 11.04.2023  r., za nr. Rep. A 1877/2023
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 166 ze zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.
 3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Art. 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć zakłady i inne jednostki organizacyjne.
 4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
 5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego, a także jako pozostała działalność statutowa Fundacji. Powyższe formy działalności statutowej Fundacji są rachunkowo wyodrębnione.
 6. Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do istniejących spółek.
 7. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
 8. Fundacja przekazuje cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) na działalność pożytku publicznego (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o OPP)

Art. 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Stare Babice.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

Art. 4

 1. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – przedstawicielstwa.
 2. Zarząd Fundacji może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 3. Fundacja może być członkiem międzynarodowych związków, stowarzyszeń
  i innych organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać samorządności Fundacji
  i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Art. 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Art. 6

Właściwym ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister właściwy do spraw Zdrowia.

Art. 7

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej celów statutowych.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, podlegającego ochronie prawnej.

Rozdział II

CELE i ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Art. 8

 1. Celami statutowymi Fundacji są:
 2. Wsparcie psychologiczne, seksuologiczne i psychiatryczne
 3. Promowanie zdrowia psychicznego
 4. Tworzenie wszelakich wydarzeń edukacyjnych, związanych ze sztuką, psychologią i edukacją
 5. Tworzenie filmów edukacyjnych, promujących dobrostan psychiczny
 6. Edukacja społeczeństwa z zakresu zdrowia psychicznego.

2. Cele Fundacji są realizowane poprzez:

 1. projektowanie, tworzenie i dostarczanie narzędzi do realizacji celów Fundacji (np. aplikacji),
 2. organizowanie konkursów, imprez, eventów, targów, szkoleń, konferencji, seminariów, kampanii społecznych,
 3. przyznawanie stypendiów i nagród,
 4. certyfikację,
 5. integrację branż i wspieranie  komunikacji wewnątrzbranżowych,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej i audiowizualnej, wykładowej
  i odczytowej,
 7. popularyzację wiedzy ekologicznej,
 8. popularyzację produktów i usług ekologicznych,
 9. prowadzenie działalności charytatywnej,
 10. pomoc społeczną,
 11. promocję i organizację wolontariatu,
 12. prowadzenie działalności szkoleniowej, oświatowej i edukacyjnej,
 13. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w różnych obszarach życia społecznego, w tym w gospodarce,
 14. organizowanie i przeprowadzanie aukcji, publicznych zbiórek charytatywnych, balów charytatywnych, imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, akcji szkoleniowych i informacyjnych, kampanii społecznych, konkursów, pikników oraz innych podobnych przedsięwzięć,
 15. Organizowanie nieodpłatnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz seksuologicznej
 16. Prowadzenie szeroko zakrojonej działalności w obszarze edukacji, wychowania oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 17. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oświaty oraz wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych w tym zakresie.
 18. Realizacja badań naukowych i koordynowanie projektów badawczych o charakterze lokalnym i międzynarodowym.
 19. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie: wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz profilaktyki, rehabilitacji i ochrony zdrowia.
 20. Prowadzenie różnorodnej działalności w zakresie kultury artystycznej.
 21. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami.
 22. Pomoc wszystkim potrzebującym wsparcia, a w szczególności osobom z niepełnosprawnością, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym.
 23. Aktywizacja osób pełnosprawnych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością i podejmowanie działań integracyjnych w tym zakresie.
 24. Prowadzenie działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 25. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbliżoną z celami Fundacji.
 26. Udzielanie pomocy merytorycznej
 27. Organizowanie płatnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i seksuologicznej oraz z edukatorem seksualnym oraz coachem.
 1. Działalność statutowa Fundacji wskazana w ust. 2, stanowiąca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, może być prowadzona zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art. 9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatora.
 2. Majątek Fundacji stanowią ponadto nieruchomości i ruchomości, a także środki finansowe, pozyskane przez Fundację w toku jej działania z:
 3. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 4. subwencji osób prawnych oraz grantów,
 5. zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych oraz ze zbiórek prywatnych,
 6. ów na rachunkach bankowych.

Art. 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Działalność gospodarcza

Art. 11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
 5. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z
 6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
 7. Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z
 8. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z
 9. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.11.Z
 10. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z
 11. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z

Art. 12

1. Środki pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3. Wszystkie środki finansowe uzyskiwane przez Fundację będą przeznaczane na statutowe cele Fundacji.

Art. 13

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym zakład gospodarczy
 2. Fundacja może posiadać udziały w spółkach prawa handlowego i w innych podmiotach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 3. Zarząd może postanowić o utworzeniu funduszy celowych przeznaczonych ma finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych przedsięwzięć Fundacji
 4. Zarząd może postanowić, że fundusze celowe mogą być zarządzane w sposób wyodrębniony pod względem finansowo-księgowym
 5. Działalność gospodarcza Fundacji kieruje jej zarząd. Zarząd Fundacji może jednak do prowadzenia działalności Fundacji powołać Dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 14

 • Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, a także określenia sposobu i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

Art. 15

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jednakże Fundator zachowuje uprawnienia wskazane w niniejszym Statucie.

Art. 16

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób powoływanych na czas nieoznaczony.

2.  Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, wskazując jednocześnie, który z członków Zarządu pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu, o ile Fundator z pełnienia tej funkcji zrezygnuje. Fundator wchodzi w skład Zarządu. Fundator – o ile zrezygnuje z zasiadania w Zarządzie – może wskazać na swoje miejsce inną osobę, której będą przysługiwały takie prawa w Zarządzie jak Fundatorowi, przy czym Fundator zachowuje możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. W każdym czasie Fundator może także podjąć decyzję o ponownym objęciu funkcji członka Zarządu, wówczas członkostwo w Zarządzie wskazanej wcześniej przez Fundatora  na jego miejsce osoby ustaje. W innych – niż opisany w zdaniach poprzednich – przypadkach  zmiana składu Zarządu, tj. rozszerzenie bądź uzupełnienie jego składu dokonywane jest uchwałą aktualnego w dacie jej podjęcia składu Zarządu.

3. Członków zarządu powołuje i odwołuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały.

4. Każdorazowo Fundator – o ile wchodzi w skład Zarządu – pełni funkcję Prezesa Zarządu, chyba że z pełnienia tej funkcji zrezygnuje – wówczas członkowie Zarządu decydują w trybie właściwym dla podejmowania uchwał- z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 zd.1- który z członków będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu. Zmiana osoby pełniącej funkcję Prezesa może być dokonana
w każdym czasie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa.

5. Członek Zarządu, którego członkostwo wygasło z przyczyn wskazanych w ust. 6 lit. b) może zostać ponownie powołany do Zarządu, o ile wyrazi wolę działania w Zarządzie.

6. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:

 • śmierci członka Zarządu;
 • rezygnacji złożonej na piśmie;
 • odwołania z pełnienia funkcji – z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 –

z następujących przyczyn:

 • działania na szkodę Fundacji,
 • skazania prawomocnym wyrokiem karnym,
 • niewywiązywania się z obowiązków wynikających z członkostwa w Zarządzie,
 • choroby uniemożliwiającej lub utrudniającej wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 • podejmowania działań sprzecznych z postanowieniami statutu lub naruszających akty wewnętrzne Fundacji.

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

8. Fundację może reprezentować i składać w jej imieniu oświadczenia woli każdy członek Zarządu samodzielnie, jednakże w przypadku czynności bądź oświadczeń woli dotyczących spraw majątkowych, których wartość przekracza 5000 zł, w przypadku Zarządu kilkuosobowego wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.

9. W umowach i sporach między członkami Zarządu a Fundacją, Fundację reprezentuje powołany przez Zarząd pełnomocnik.

Art. 17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu bądź – w przypadku Zarządu kilkuosobowego – wyznaczony przez niego członek Zarządu, przesyłając informację
o terminie posiedzenia wszystkim członkom Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia. O posiedzeniu zawiadamiany jest także Fundator, o ile nie pełni on funkcji członka Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość zapewniających wzajemne słyszenie się członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu mają dostęp do takich środków i żaden z członków Zarządu nie sprzeciwił się przeprowadzeniu posiedzenia
w takiej formie.

5. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostaną poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz terminie, w jakim każdy z członków Zarządu winien przekazać swoje stanowisko na piśmie Prezesowi Zarządu lub wskazanemu przez niego członkowi Zarządu, a żaden z członków Zarządu nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w tym trybie.

Art. 18

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem Fundacji i realizacją jej celów statutowych, a także reprezentowaniem Fundacji na zewnątrz.

2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały:

 1. w przypadku Zarządu jednoosobowego – jednogłośnie w obecności jednego członka,
 2. w przypadku Zarządu dwuosobowego – jednogłośnie w obecności co najmniej jednego członka,
 3. w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż dwóch osób – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków, przy czym w przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Uchwały w przedmiocie:

 1. likwidacji Fundacji,
 2. zmiany statutu i celów Fundacji

podejmowane są jednogłośnie w obecności wszystkich członków Zarządu i wymagają akceptacji Fundatora, o ile bierze on udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym, nie pełniąc funkcji członka Zarządu.

5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy bądź wykonywać czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Członkom Zarządu niezatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę bądź nie wykonującym swoich obowiązków na podstawie umowy cywilnoprawnej Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Zarządu.

Art. 19

1. Zabronione jest:

 1.  udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji
  w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne.

Rozdział V

ZMIANA STATUTU

Art. 20

1. Zmiana statutu i celów Fundacji może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu,
z zastrzeżeniem postanowienia  art. 17 ust. 4.

2. Tekst jednolity statutu po dokonaniu zmian przygotowuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 21

1. Dla efektywnej realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną Fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzje w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust. 1, podejmuje Zarząd Fundacji.

Art. 22

Likwidacja Fundacji

1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem postanowienia art. 17 ust. 4.

2. Likwidatorem/ami Fundacji może być członek/mogą być członkowie Zarządu albo osoba(y) powołana(e) przez Zarząd.

3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona, lub wobec zagrożenia wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji. Zarząd, podejmując uchwałę o likwidacji, wskaże konkretne cele, na jakie majątek zostanie przeznaczony.

Art. 23

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne, obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.

2. Statut niniejszy został uchwalony przez Fundatora w dniu 01.09.2023 r.